HVE Statuten

Statutaire doelstelling ( 15 juli 1981; laatste wijziging 22 juni 2016)

De stichting heeft  ten doel:

a. in overleg en in samenwerking met de reeds bestaande organisaties en instellingen op het terrein van de maatschappelijke en sociale hulpverlening, hulp te bieden aan ieder in de gemeente Renkum die dat nodig heeft en daartoe een verzoek indient ongeacht zijn godsdienstige of politieke overtuiging, levensopvatting of maatschappelijke positie. De stichting biedt hulp totdat, indien nodig, beroepsmatige hulp gerealiseerd kan worden, waarbij ze de ongeorganiseerde buren- en familiehulp blijft stimuleren.

b. het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Uitwerking van de statutaire doelstelling

Hulp wordt geboden door vrijwilligers door middel van het verrichten van diensten welke incidenteel dan wel structureel van aard zijn. Het betreft diensten zoals hand- en spandiensten in en om het huis en in de tuin, vervoer en begeleiding naar arts, ziekenhuis, hulp bij gebruik van computer, telefoon of andere technische apparaten, wandelen (eventueel in rolstoel) en (samen) boodschappen doen. Hulpvragen met mogelijke financiële risico’s en/of aansprakelijkheidsrisico’s voor HVE worden niet in behandeling genomen.

De vrijwilligers verlenen hulp, zonder dat zij hier een geldelijke bijdrage voor ontvangen. Alleen de kosten die zij maken voor vervoer naar, van en met een hulpvrager en gemaakte onkosten worden door de vrijwilliger rechtstreeks met de hulpvrager afgerekend.

De diensten van HVE zijn bestemd voor inwoners van de gemeente Renkum, die hulp nodig hebben. Dit geldt ook voor inwoners die verblijven in verzorgingstehuizen.

Wanneer naar de mening van de vrijwilliger specifieke kwalificaties benodigd zijn bij het uitvoeren van de hulpvraag, wordt verwezen naar specialistische instanties waar gerichte kennis en kunde aanwezig is.

Samenwerking en informatie-uitwisseling met andere organisaties komt met name tot stand via het Renkum voor Elkaar, Netwerk Vrijwillige Hulp in de gemeente Renkum, en het Sociaal Team.

 
Erkend door de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk